Slovo na úvod


Vážené kolegyne a kolegovia,

dovoľte mi, aby som vás pozvala na Komorové dni Slovenskej komory psychlógov 2018.

Posledné dva roky priniesli mnoho významných zmien do výkonu povolania psychológ v zdravotníctve ale i v iných rezortoch....GDPR, účasť psychológa pri výsluchu, e- zdravie ... a nielen tie.

Dovolím si vyjadriť osobný názor, že tieto zmeny určite majú svoju misiu a dlhodobý význam, ale ich manažment bol ich tvorcami zvládnutý iba čiastočne, predovšetkým dotiahnutie detailov a ich komunikácia. Pri mnohých spomínaných zmenách nebola naša stavovská organizácia prizvaná k ich tvorbe. Možno i preto nie sú do dnešného dňa zodpovedané všetky otázky a mnoho z nás sa v predchádzajúcich mesiacoch zamyslelo, či vykonávame svoju prácu v súlade s legislatívou. Určite ste sa občas stretli s pocitom, že nároky na procesy a dodržanie legislatívy nás odvádzajú od nášho hlavného poslania, a to psychologickej pomoci ľuďom.

S otázkami ste sa obracali na Slovenskú komoru psychológov, no v mnohých prípadoch sme nevedeli jednoznačne odpovedať, nakoľko psychológovia sa stali súčasťou procesov a zmien, pri ktorých nie je rešpektované špecifikum nášho povolania a jeho neľahký výkon na Slovensku.

Všetky tieto zmeny súčasne ukázali roztrieštenosť výkonu povolania psychológ, nevyhnutnú potrebu zmeny systému postgraduálneho vzdelávania a jeho zjednodušenie, vytvorenie kompetenčných modelov činnosti psychológa podľa vzdelania a praxe a najkritickejší bod - nevyhnutnosť zosúdalenia legislatívy pre psychológov vo všetkých rezortoch pri rešpekte ich špecifík a potrebu novelizácie zákona o psychologickej činnosti.

Paralelne s legislatívnymi výzvami sa v tomto období stretávame i s výzvami prichádzajúcimi z odbornej oblasti a od klientov. Pociťujeme potrebu väčšej dostupnosti kvalitných diagnostických metód s aktuálnou štandardizáciou pre našu populáciu, štandardov psychologických výkonov, potrebu vzdelávania v iných krajinách štandardných, no na Slovensku stále legislatívne neakceptovaných smerov ako je neuropsychológia a psychologická sexuológia.

Treťou výzvou pre nás je klient a zmena jeho očakávaní vo vzťahu k profesionálnemu a proklientskému prístupu psychológa, pretože iba odbornosť dnes už klientovi nestačí. Mileniáni a generácia Z sú pre nás výzvou i z hľadiska komunikačných zručností, používania iných metód práce a zvýšenia technickej gramotnosti. Stále častejšou témou v psychologickej praxi sa stáva kyberšikana a znežívanie ľudí prostredníctvom sociálnych sietí.

Verím, že tieto tri základné okruhy, ktoré sa stali témou komorových dní "Slovenská psychológia v súčasnosti - možnosti a výzvy v psychologickej praxi" nám vo svojej legislatívej časti poskytnú určité odpovede na základné otázky vo vzťahu ku e-zdraviu, GDPR a roly psychológa pri výsluchu, v odbornej časti budú pre vás inšpiráciou pre odborný a osobný rast.

V mene Prezídia Slovenskej komory psychológov vás srdečne pozývam.

Mgr. Eva Klimová
prezidentka Slovenskej komory psychológov  

Komunikáciu a organizáciu kongresu zabezpečuje


Berlina, s.r.o.
Tichá 31, Bratislava 1
+421 2 207 83 555
office@berlina.sk